De Haven Raad

Invoering 

Zoals besproken in de recente governance en decentralisatie na, werkt een nieuwe maatschappelijke werkgroep aan een decentrale bestuursstructuur. Het doel is om te reageren op het veranderende regelgevingslandschap en een projectstructuur te definiëren die de controle decentraliseert en tegelijkertijd het beheer van het project verbetert. Het resultaat zal flexibel en veerkrachtig zijn, waardoor de hele Haven-gemeenschap een zinvolle bijdrage kan leveren aan het succes van het project.

Dit document geeft een overzicht op hoog niveau van de voorgestelde structuur. De volgende stap is om de eerste feedback van de community te krijgen voordat gedetailleerde richtlijnen worden opgesteld over hoe het zal werken.

Het Haven-project bestaat uit vele facetten, van ontwikkeling en infrastructuur tot contentcreatie en marketing. Om een samenhangende aanpak te behouden waardoor het project blijft groeien, hebben we een bestuurssysteem ontwikkeld dat is gebaseerd op een Haven-raad. De Raad zal bestaan uit verschillende commissies en groepen. 

 • Haven Oversight Committee (HOC)
 • Haven Stuurgroep (HSC)
 • Protocol ontwikkelaars
 • Communautaire werkgroepen
 • Haven-gemeenschap

Haven Raadsstructuur

De stuurgroep (HSC) zal de besluitvorming over alle projectaangelegenheden vergemakkelijken en waar nodig een beroep doen op expertise van externe adviseurs. Belangrijke beslissingen zullen altijd worden genomen na overleg en consensus met de bredere gemeenschap en waar nodig het Oversight Committee.

​​​​​​​genomineerden

Als iemand geïnteresseerd is om lid te worden van een van deze groepen of commissies, maak jezelf dan bekend in het #governance-discussiekanaal in het project Onenigheid.

Rollen en verantwoordelijkheden

Haven Oversight Committee (HOC)

Het HOC zal als back-stop fungeren en ervoor zorgen dat de acties van de stuurgroep altijd in het belang van het project zijn. Zij zullen geen stemrecht hebben binnen de stuurgroep, dus de besluitvorming zal niet gecentraliseerd worden rond het HOC. De stuurgroep heeft echter goedkeuring van het HOC nodig voor belangrijke beslissingen. De kracht van het HOC is afgeleid van de volgende principes:

De toezichtcommissie zal: -

1. verplicht zijn om alle belangrijke beslissingen van de stuurgroep goed te keuren (zoals gedefinieerd door een geformaliseerd proces)

2. voldoende ondertekenaars van de governance-portemonnee op te nemen om ervoor te zorgen dat transacties in de governance-kluis worden gebruikt in het belang van het project

3. start een herziening van het lidmaatschap van de stuurgroep, wanneer leden niet in het belang van het project handelen. 

Totdat er een robuuster alternatief is gedefinieerd, zal de toezichtcommissie ook de treasury beheren. Dit omvat het opstellen van maandelijkse inkomsten- en uitgaande rapporten, evenals het initiëren van betalingen.  

De HOC zal in eerste instantie uit 3 tot 5 leden bestaan.

Haven Stuurgroep (HSC) 

Het primaire doel van de Haven-stuurgroep is het definiëren en faciliteren van de wensen van de bredere gemeenschap. De commissie dient te bestaan uit loyale en vertrouwde projectondersteuners met relevante kennis of expertise.

De HSC zal bestaan uit 7 tot 11 leden, gekozen door de gemeenschap uit een pool van genomineerden. Zodra werkgroepen zijn opgericht en vertegenwoordigers zijn gekozen, komen zij ook in aanmerking voor lidmaatschap van de stuurgroep. Hierdoor kan een breed scala aan leden van de gemeenschap een bijdrage leveren op verschillende bestuursniveaus.

Deze commissie zal consensus zoeken over de strategie (waar nodig met ondersteuning van adviseurs), werkgroepen en budget toewijzen, de voortgang bewaken en reageren op problemen. Zij zullen waar nodig maatschappelijke discussies voeren en stemmen. Een formeel proces voor de besluitvorming zal te zijner tijd worden ontwikkeld en gepubliceerd voor feedback.

De stuurgroep levert doorgaans geen specifieke initiatieven, ze stuurt ze alleen aan. Ze zullen regelmatig bijeenkomen om projecten te monitoren en initiatieven vooruit te helpen. Het is de bedoeling dat ze worden ondersteund door een secretaris, die zal documenteren en communiceren tussen partijen.

Werkgroepen

Elke groep of persoon die actief initiatieven levert die het project ten goede komen, kan worden omschreven als een werkgroep. Ze kunnen organisch worden gevormd binnen de gemeenschap of onder leiding van andere groepen. Voorbeelden van werkgroepen zijn protocolontwikkeling, marketing, inhoud, tokenomics, decentralisatie etc.

Waar nodig kunnen werkgroepen worden gefinancierd door middel van subsidies uit de governance-kluis. Een procedure voor het aanvragen van subsidies zal te zijner tijd worden gedefinieerd.

Overzicht commissieprotocol 

Precieze regels over hoe elke commissie zal worden uitgevoerd, zullen worden bepaald na verdere besprekingen met de gemeenschap. Hieronder volgt een overzicht van de eerste gedachten. Voorafgaand aan de oprichting van de commissies zal een meer beschrijvend protocol worden gepubliceerd.

Werving

Haven Oversight Committee (HOC)

Om het vertrouwen in de beheerders van het project te behouden, terwijl we overgaan naar het bestuur van de Haven Council, zal het HOC in eerste instantie bestaan uit medewerkers op lange termijn. (bijv. Dweab), evenals vertegenwoordigers van het communitymanagementteam en/of kernbijdragers. Ze zullen met consensus worden geselecteerd uit elke individuele groep.

Ook kan een vertegenwoordiger van een stuurgroep zitting hebben in de toezichtcommissie.

Haven Stuurgroep

Ieder lid van de gemeenschap kan zich kandidaat stellen voor lidmaatschap van de stuurgroep. 

Er zal een formeel proces zijn waarmee potentiële leden de bredere gemeenschap details kunnen verstrekken over waarom ze commissielid willen worden. Ze moeten het volgende bevatten:

 • Tijdsduur in de gemeenschap
 • Links of verwijzing naar eerdere betrokkenheid en input in projectaangelegenheden
 • Inzicht in relevante kennis en ervaring.
 • Redenen om in de commissie te willen zitten.

Er zal een verkiezingsproces worden gedefinieerd waarbij genomineerden een eenvoudige campagne kunnen organiseren, gevolgd door een stemming.

Ook verkozen vertegenwoordigers van gevestigde en actieve werkgroepen worden toegelaten tot de stuurgroep.

​​​​​​Secretaris

Er is een aanzienlijke hoeveelheid administratie nodig om de raad te beheren, de voortgang van het project te documenteren, te faciliteren en te communiceren. Dit is voornamelijk een projectmanagementrol - zonder beslissingsbevoegdheid. Dit kan worden ingevuld door een of meer medewerkers.

Eenmaal gevormd, zal de stuurgroep deze functie aanwerven en benoemen. Een huidige kernmedewerker zal deze rol vervullen totdat de HSC klaar is om de kandidaat van hun keuze te benoemen. 

Duur van de dienst

Gedefinieerde voorwaarden zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de macht gedecentraliseerd is en de gemeenschap regelmatig de mogelijkheid heeft om commissieleden te herbenoemen. Dit moet worden afgewogen tegen de noodzaak om de continuïteit van de besluitvorming te handhaven. 

Leden van de stuurgroep

Om de continuïteit van de besluitvorming te behouden en om actieve deelname aan te moedigen, moeten we ervoor zorgen dat commissieleden, eenmaal gekozen, hun functie voor een minimale periode kunnen uitoefenen. De termijn wordt bepaald in overleg met de gemeente.

Comité van toezicht 

Het HOC kan bestaan uit een klein aantal ervaren personen. Een langere maximale termijn zou gunstig zijn, aangezien deze rol leden vereist met een diep begrip van het project en de bredere crypto-ruimte. Het zal ook zorgen voor meer stabiliteit bij de belangrijkere projectbeslissingen.

Toewijding en aanwezigheid

De leden van de commissie worden geacht de vergaderingen bij te wonen indien nodig. De verwachting is dat de HSC wekelijks bijeenkomt. HOC komt maandelijks bijeen of indien nodig wanneer goedkeuring voor ontwikkeling nodig is. Afhankelijk van de vereisten kunnen er ad-hocvergaderingen worden gehouden.

Shatkist beheer

De schatkist (governance wallet) is een multi-sig portemonnee. Voor de veiligheid moeten vertrouwde leden van de gemeenschap, gemeenteraden en vertrouwde derde partijen alle transacties mogelijk maken.

Daadwerkelijke goedkeuring voor budgettaire uitgaven moet een overeengekomen aftekenprotocol volgen.

Zolang dit protocol niet is vastgesteld, zullen bestaande multi-ondertekenaars deze rol vervullen, terwijl de Raad een alternatieve groep opricht.

Per werkgroep zullen (waar nodig) subwallets worden gebruikt voor extra beveiliging.

Treasury-verantwoordelijkheden omvatten: -

 • Projectfinanciering beheren en beheren
 • Betalingen verdelen.
 • Maandelijks schatkistrapport publiceren 
 • Om ervoor te zorgen dat bijdragers projecttaken uitvoeren volgens het voorstel voordat ze premiebetalingen doen.
 • Voorspelling

Werkgroepen

De gemeenschapswerkgroepen zullen onafhankelijk van de directe controle van de Haven-raad opereren. Zij kunnen indien nodig financiering voor specifieke initiatieven aanvragen bij de Haven Council. 

Transparantie en rapportage

Om een niveau van verantwoording en transparantie te bieden, zal het een vereiste zijn dat de resultaten van raadsbesluiten worden gedocumenteerd en gecommuniceerd aan de bredere gemeenschap.

De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van rapporten en voorstellen in samenwerking met de commissieleden en externe adviseurs. 

Overgangsperiode

Momenteel wordt een aanzienlijk deel van de werklast die nodig is om het voortdurende onderhoud en de ontwikkeling te vergemakkelijken, uitgevoerd door fulltime medewerkers. Deze kernbijdragers worden tegen de huidige markttarieven betaald uit de governance-kluis. 

In de toekomst, en met consensus van de gemeenschap, zal de Raad uiteindelijk beheren hoe de bestuursgelden worden besteed. 

Om de continuïteit en stabiliteit van het werk te garanderen, stellen we voor dat fulltime medewerkers het project blijven dienen onder hun bestaande overeenkomsten onder leiding van de Raad. Dit zou ervoor zorgen dat het werk wordt voortgezet terwijl de nieuwe Raad zichzelf opricht. De verwachting is dat de Raad in de loop van de tijd zal werken aan een verhoging van het aantal contribuanten door de betalingen over een bredere basis te spreiden. 

Wegenkaart

De volgende stappen in dit proces worden hieronder uiteengezet en zullen een projectprioriteit zijn.

 • Gemeenschappelijke discussie en feedback over de voorgestelde bestuursstructuur.
 • Voltooiing van gedetailleerde documentatie voor het governanceprotocol. 
 • Voltooiing van het nominatie- en verkiezingsproces
 • Vorming van de Raad (HOC & HSC)

De evolutie van werkgroepen zal gedurende deze periode worden voortgezet.

nl_NL_formalNederlands (Formeel)