Update van projectbeheer

Invoering

Het concept van een op commissies gebaseerde projectstructuur ter verbetering van de decentralisatie van het bestuur is al enige tijd onderwerp van discussie. De reacties op de eerste ideeën waren positief, daarom heeft de werkgroep decentralisatie in dit document verdere aanbevelingen gedaan.

De volgende stap zal zijn om verdere input van de gemeenschap te krijgen alvorens te verfijnen en te implementeren.

Wil je meer betrokken zijn bij het Haven-protocol?

Geef feedback over dit document via het Haven Discord #governance-discussiekanaal. Leden van de gemeenschap die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de Haven Steering Committee (HSC) moeten zich ook op dit kanaal kenbaar maken. 

Overzicht

Het Haven-protocol zal bestaan uit de volgende commissies en groepen. 

 • Haven Oversight Committee (HOC)
 • Haven Stuurgroep (HSC)
 • Protocol ontwikkelaars
 • Communautaire werkgroepen
 • Exploitanten en miners van zwembaden
 • Haven-gemeenschap

Rollen en verantwoordelijkheden

Haven Oversight Committee (HOC)

Het HOC is een andere bestuurslaag die ervoor zorgt dat de acties van de stuurgroep altijd in het belang van het project zijn. Het zal fungeren als een back-stop, die indien nodig een veto kan uitspreken over besluiten van de stuurgroep. 

De kracht van het HOC is afgeleid van de volgende principes.

1. Het keurt alle gematigde en belangrijke beslissingen van de stuurgroep goed, zoals gedefinieerd door een geformaliseerd proces. Dit omvat een beperkt vetorecht op beslissingen van de stuurgroep.

2. Voeg voldoende ondertekenaars van de governance-portefeuille toe om ervoor te zorgen dat transacties in de governance-kluis alleen worden gebruikt in het belang van het project.

3. Start een beoordeling en mogelijke verwijdering van het lidmaatschap van de stuurgroep wanneer leden niet handelen in het belang van het project.

Het HOC zal:

 • Handel met instemming van de bredere gemeenschap.
 • Geef goedkeuring voor alle belangrijke voorstellen en beslissingen. 
 • Geef schriftelijke redenen op, mocht een initiatief of besluit worden afgewezen.
 • Beheer schatkistfondsen, totdat een formele schatkist is opgericht.

De HOC zal in eerste instantie uit 3 tot 5 leden bestaan.

Deze Oversight Committee zal eerst worden ingesteld, zodat zij kunnen ondersteunen bij het opzetten van de Steering Committee. 

Haven Stuurgroep (HSC)

De HSC zal:

 • Contacten onderhouden met de bredere gemeenschap over wijzigingen en updates van kernprotocollen.
 • Formuleren en implementeren van een groeistrategie.
 • Actief prioriteren en stimuleren van alle initiatieven.
 • Bepaal prioritering van ontwikkeling en activiteiten - waar nodig premiebetalingen toekennen.
 • Assisteren bij de werving van ontwikkelaars en andere medewerkers.

Deze commissie zal naar verwachting bestaan uit 7 tot 11 loyale en vertrouwde projectondersteuners met relevante kennis of expertise en zal worden gekozen door de gemeenschap.

Ze zullen regelmatig bijeenkomen om projecten te monitoren en initiatieven vooruit te helpen.

​​​​​​Projectsecretaris

Er is een aanzienlijke hoeveelheid administratie nodig om de Council te beheren, inclusief het documenteren, faciliteren en communiceren van de voortgang van het project. Een of meer bijdragers kunnen deze projectmanagementrol vervullen. Ze zullen

 • Fungeren als intermediair tussen HSC en HOC waar nodig.
 • Maak en onderhoud documentatie met betrekking tot HSC-voorstellen en communicatie met de gemeenschap.
 • Assisteren bij de werving van projectmedewerkers.
 • Assisteren bij aankondigingen en treasuryrapporten
 • Onderhoud van de Github-repo van het project en updates van het bounty-taakbord.
 • De HSC helpen met relevant onderzoek naar wijzigingen in de regelgeving die van invloed kunnen zijn op de bestuursprocessen voor het project.
 • De secretaris heeft niet de bevoegdheid om te stemmen over belangrijke protocol-/projectupgrades of wijzigingen.

Werkgroepen

Een "Werkgroep" is een groep of individu die actief initiatieven levert die het project ten goede komen. Ze kunnen organisch worden gevormd binnen de gemeenschap of onder leiding van andere groepen. Voorbeelden van werkgroepen zijn de protocolontwikkelaars, marketing, content, tokenomics en decentralisatie.

Waar nodig kunnen werkgroepen worden gefinancierd door middel van subsidies uit de governance-kluis. Er zal een procedure voor het aanvragen van subsidies worden gedefinieerd.

Werkgroepen worden onafhankelijk van de Haven Oversight of Steering Committees geleid, maar ze kunnen indien nodig financiering aanvragen voor specifieke initiatieven van de Haven Council. 

Alle WG-leden die HSC-lid willen worden, moeten passend bewijs leveren van hun activiteit en inzet voor de projectontwikkeling.

Werving en selectie

Haven Oversight Committee (HOC)

De leden van het HOC worden benoemd voor een initiële termijn van 24 maanden bij consensus binnen de groepen van huidige contribuanten.

Er zullen leden worden getrokken uit de volgende groepen:

 • Kernontwikkelaars
 • Communitymanagers
 • Bijdragers op lange termijn
 • Vertrouwde externe ontwikkelaars

Haven Stuurgroep

Elk lid van de gemeenschap kan zich kandidaat stellen voor lidmaatschap van de stuurgroep. Van de genomineerden wordt verwacht dat ze informatie delen om hun aanvraag te ondersteunen. D.w.z 

 • Tijdsduur in de gemeenschap
 • Links of verwijzingen naar eerdere betrokkenheid en input voor projectaangelegenheden
 • Inzicht in relevante kennis en ervaring.
 • Redenen om in de commissie te willen zitten.

Om de leden te selecteren, wordt er gestemd door de gemeenschap.

Om ervoor te zorgen dat de expertise van binnen de werkgroepen naar de commissie stroomt, komt elke gekozen leider van een bestaande werkgroep ook in aanmerking om zitting te nemen in de stuurgroep.

Projectsecretaris 

Eenmaal gevormd, zal de stuurgroep deze functie aanwerven en benoemen.

Deze persoon of personen zullen worden aangemoedigd om een termijn van 12 maanden af te ronden met een optie om opnieuw een aanvraag in te dienen voor een volgende termijn. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring door de HSC.

Een of meer van de bestaande kernbijdragers zullen deze rol gedurende een initiële periode vervullen totdat de HSC en HOC zijn gevormd.

De secretaris moet een goed begrip hebben van het project en de algemene doelstellingen ervan. Ze moeten ook in staat zijn om duidelijke en effectieve schriftelijke communicatie te produceren en technische informatie op een beknopte en eenvoudige manier te vertalen.

Betrokkenheid van leden

voorwaarden

Leden zijn niet gebonden aan deze termijnen en dit zijn slechts aanbevelingen. Leden worden aangemoedigd om eventuele voornemens om te vertrekken zo vroeg mogelijk te communiceren, zodat er tijd is om een vervanger aan te wijzen.   

Haven Stuurgroep (HSC)

Voorgestelde looptijd: – 12 – 18 maanden

Haven Oversight Committee (HOC)

Voorgestelde looptijd: – 24 – 30 maanden

Een variabele looptijd betekent dat elke overdracht aan nieuwe leden kan worden gespreid om continuïteit te garanderen. 

Leden kunnen zichzelf voordragen voor een nieuwe termijn, maar alleen met de steun van een meerderheid van HSC- en HOC-leden. 

Verloving

De stuur- en toezichtcomités zullen regelmatig bijeenkomen. De verwachting is dat de stuurgroep vaker bijeen zal komen.

Afhankelijk van de vereisten kunnen er ad-hocvergaderingen worden gehouden.

 • Leden moeten actief blijven in besluitvormingsprocessen en redelijke inspanningen leveren om elke vergadering bij te wonen.
 • Leden dienen zich voor de geplande vergadering vertrouwd te maken met de reikwijdte van het voorstel.

Transparantie en rapportage

Waar mogelijk worden raadsbesluiten gedocumenteerd en gedeeld met de gemeenschap, met ondersteuning van de secretaris. Soms kunnen initiatieven om commerciële of veiligheidsredenen niet openbaar worden gemaakt. In deze gevallen worden de details zo snel mogelijk bekendgemaakt.  

Shatkist beheer

De schatkist (governance wallet) is een multi-sig portemonnee. Voor de veiligheid zijn vertrouwde communityleden, commissies en vertrouwde derde partijen allemaal verplicht om elke transactie mogelijk te maken.

Daadwerkelijke goedkeuring voor budgettaire uitgaven moet een overeengekomen aftekenprotocol volgen. De commissies beslissen wat ze gaan uitgeven en de schatkist regelt het.

Totdat dit protocol is vastgesteld, zullen bestaande multi-ondertekenaars deze rol vervullen, terwijl de Raad een alternatieve groep opricht.

Voor extra beveiliging zullen per werkgroep (indien nodig) subwallets worden ingezet.

Op langere termijn zal het treasurycomité ook:

 • projectfinanciering beheren en beheren
 • ervoor zorgen dat bijdragers projecttaken uitvoeren volgens het voorstel voordat ze premiebetalingen doen
 • cashflow beheren
 • treasury-beveiliging behouden via de multi-sig-portemonnee en indien nodig updates/wijzigingen aanbrengen
 • langetermijnfinancieringsoplossingen beoordelen - projectontwikkeling en groei mogelijk maken
 • Opstellen maandelijkse treasury rapportage.
 • Gebruik de ingepakte tokeninfrastructuur om de schatkist te onderhouden als gedekte tokens om meer flexibiliteit en veiligheid te bieden.

Besluitvormingsproces van de commissie

Beslissingen zullen worden geclassificeerd om te helpen bij het bepalen van het vereiste aftekenniveau.

Kleine beslissingen Als gekozen vertegenwoordigers van het project hebben de Comités de bevoegdheid om namens de gemeenschap kleine beslissingen te nemen. 

Matige beslissingen vereist consensus in de Oversight Committee

belangrijke beslissingen zal consensus in de gemeenschap vereisen.​

Voorbeelden van verschillende soorten beslissingen 

kleine beslissing

 • Dagelijkse operationele beslissingen.
 • Budgetlimiet: $5k.
 • Aankondigingen en marketing 
 • Prioritering van kleine taken en subtaken

Matige beslissingen

 • Budgetlimiet: $5k – 30k
 • Prioritering van grote initiatieven
 • Nieuwe wallets, exchanges en derde partijen aanspreken.

belangrijke beslissing

 • Budgetlimiet: $30k +
 • Tokenomics-wijzigingen
 • Structurele wijzigingen in het protocol
 • Wijzigingen in bestuursprocessen 
 • Het stellen van strategische doelen en doelstellingen.

Proces 

 • Alle, behalve kleine beslissingen, zouden het leven als een voorstel moeten beginnen. Er is consensus vereist voordat een voorstel wordt uitgevoerd.
 • De stuurgroep zal elk voorstel beoordelen en uitvoeren.
  • 75% van de leden moet akkoord gaan met elke actie.
  • Waar nodig wordt gebruik gemaakt van externe consulten. Dwz ontwikkelaars, vertegenwoordigers van werkgroepen, 3rd party supporters.

Bezoldiging Raadslidmaatschap

Leden van het Haven-comité worden niet betaald voor de tijd die in het comité wordt doorgebracht. Ze zullen worden beloond met de mogelijkheid om de richting en het succes van het project te beïnvloeden.

De stuurgroep heeft echter de bevoegdheid om discretionaire eenmalige premies te betalen aan HSC- en HOC-leden die meer tijd in het project hebben gestoken dan verwacht. Dit is een premie, die op projectbasis wordt uitbetaald. Dit zou afhankelijk zijn van de financieringsniveaus van het project en de goedkeuring van de gemeenschap.

Leden van de commissie zullen niet worden uitgesloten van het aanvragen van een projectpremie voor werk dat via de normale kanalen wordt geleverd.

Overgangsperiode

Momenteel wordt een aanzienlijk deel van de werklast die nodig is om het voortdurende onderhoud en de ontwikkeling te vergemakkelijken, uitgevoerd door fulltime medewerkers. Deze kernbijdragers worden tegen de huidige markttarieven betaald uit de governance-kluis.

In de toekomst, en met consensus van de gemeenschap, zal de Raad uiteindelijk beheren hoe de bestuursgelden worden besteed.

Om de continuïteit en stabiliteit van het werk te garanderen, stellen we voor dat betaalde medewerkers het project blijven dienen onder hun bestaande overeenkomsten onder leiding van de Raad. Dit zou ervoor zorgen dat het werk wordt voortgezet terwijl de nieuwe Raad zichzelf opricht. De verwachting is dat de Raad in de loop van de tijd zal werken aan een verhoging van het aantal contribuanten door de betalingen over een bredere basis te spreiden. 

Volgende stappen

Feedback krijgen op dit voorstel

nl_NL_formalNederlands (Formeel)